Itt vagyunk: Főoldal DOKUMENTUMOK Alapszabály Jelenlegi alapszabály
Bekezdések

Jelenlegi alapszabály

alapszabaly.doc — Microsoft Word Document, 109Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

A TŰZOLTÓSÁG EGYESÜLETI ALAPSZABÁLYA

A TŰZOLTÓ EGYESÜLET MEGJELÖLÉSE

1. A tűzoltó egyesület elnevezése: Tét Város Tűzoltó Egyesülete

2. A tűzoltó egyesület működési területe: Tét Város Önkormányzatának illetékességi területe, továbbá Gyömöre, Szerecseny, Gyarmat, Csikvánd, Mórichida, Árpás, Rábaszentmiklós Győrszemere községek Önkormányzatának illetékességi területe.

Az egyesület szakmai kérdésekben együttműködik a Győr-Moson-Sopron megyei Tűzoltó Parancsnoksággal, az azonos feladatot végző megyei és országos hivatásos - és önkéntes szervezetekkel.

3. Az egyesület székhelye: 9100 Tét, Fő u. 88.

4. Az egyesület hivatalos pecsétje: körbélyegző, Tét Város Tűzoltó Egyesülete címerét ábrázolja a körbe fogó tömlő és a felső lángnyelv nélkül.

5. Az önkéntes tűzoltó egyesület címere: Kör alakú címer, kerete nyitott kör alakban meghajtott tömlő nemzeti színű csíkkal, végei között felcsapó lángnyelvek. Középen világoskék mezőben tűzoltósisak alatta két sugárcső található. A tömlő belső ívén helyezkedik el a TÉT VÁROS TŰZOLTÓ EGYESÜLETE felirat.

II.

    • AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATA

6. Az egyesület célja:

 • a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése, és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése,

 • tagjainak közösségi életre történő nevelése,

 • szervezett keretek között - tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése ,

 • a helyi tűzmegelőzési , tűzoltási és műszaki mentési tevékenység biztosítása

A tűzoltó egyesület tevékenységét és működését, valamint a tűzoltó egyesületeknek a hivatá-

sos önkormányzati, illetve önkéntes tűzoltósággal megállapodás keretében való együttműkö-

dését a tűzoltó egyesületekről szóló 2008. évi XXXIII. törvény állapítja meg .

Az egyesület fentiekben felsorolt a tűzvédelmi feladatok ellátására vonatkozó tevékenységeit közhasznú tevékenységként végzi, a közhasznú szervezetekre vonatkozó 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c/ 15. pontjában meghatározottak szerint.

 1. Az egyesület feladata:

 1. Tevékenyen vegyen részt működési területének társadalmi életében,

 2. Tagjaiból szervezze meg és biztosítsa a tűzoltási és kárelhárítási feladatok ellátását, állandó készenlét tartása nélkül,

 3. Tagjaiból szervezze meg és biztosítsa a megelőző tűzvédelmi, valamint az ár- és belvíz-védekezésifeladatok ellátását,

 4. A helyi propaganda lehetőségek széleskörű felhasználásával gondoskodjon a lakosság tűzvédelmi felvilágosításáról,

 5. Tagjait szakmai tanfolyamokon, kiképzésen, továbbképzésen, tűzoltási gyakorlatokon, valamint tűzoltó versenyeken keresztül tegye alkalmassá az egyesület feladatainak ellátására,

 6. Gondoskodjon a rendelkezésére bocsátott tűzvédelmi felszerelések őrzéséről, karbantartásáról, javíttatásáról, és rendeltetésszerű használatáról,

 7. Képviselje tagjai érdekeit, segítse elő az önkéntes tűzoltók részére jogszabályokban megállapított jogosultságok biztosítását, érvényesülését.

h) Szaktevékenysége során az általa észlelt segélykérést továbbítja a hivatásos önkor-

mányzati vagy önkéntes tűzoltósághoz .

i) A hivatásos vagy önkéntes tűzoltóság helyszínre érkezéséig minden tőle elvárhatót

megtesz a tűz továbbterjedésének megakadályozására, a tűzoltására, a sérült vagy

egyébként veszélyben lévő személyek részére történő segítségnyújtásra, a balesetek

megelőzésére .

j) Az eseményt észlelőket a helyszínen maradásra, a helyszínen tartózkodókat az álta-

lános segítségnyújtási kötelezettség körében a segítségnyújtásban való közreműködés-

re kérheti fel .

k) A hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltóság helyszínre érkezését követően

a tűz oltásában illetve a műszaki mentésben a tűzoltás-vezető intézkedéseinek megfe-

lelően működik közre .

7/A. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

7/B Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

III.

AZ EGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI, GAZDÁLKODÁSA, MŰKÖDÉSÉNEK, SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEVÉTELE MÓDJÁNAK, BESZÁMOLÓI KÖZLÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA

8. Az egyesület bevételei:

 1. tagsági díj

 2. a közhasznú célra vagy a működési költségek fedezetére kapott támogatás, illetve

adomány

 1. személyek és szponzorok egyéb támogatásai

 2. állami, önkormányzati, társadalmi, szövetkezeti szervek támogatásai

 3. a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó

bevétel

 1. az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül

kapcsolódó bevétel

 1. rendezvényből, bérleti szerződésből, reklámból származó egyéb bevétel

 2. amennyiben az egyesület gazdálkodó szervet hoz létre, az ebből a tevékenységből

származó nyereség

 1. pályázatokon elnyert támogatás

 2. egyéb bevétel

9. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik.

9/A. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az egyesület tartozásaiért saját

vagyonukkal nem felelnek.

9/B. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az

alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.

9/C. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

9/D. Az egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsága jelentést készíteni, amelynek tartalmaznia kell:

 1. a számviteli beszámolót

 2. a költségvetési támogatás felhasználását

 3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást

 4. a cél szerinti juttatások kimutatását

 5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

 6. az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét illetve összegét

 7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót

9/E. Az egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, abból saját költségére

másolatot készíthet.

9/F. Az egyesület megszűnésekor vagyonáról a közgyűlés rendelkezik

9/G. Az alapszabályban foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében, az egyesület - a helyi önkormányzat által rendelkezésére bocsátott hirdetőtáblán a rendezvényt megelőzően legalább egy héttel közzéteszi - ismeretterjesztő előadásainak, gyakorlati foglalkozásainak, képzéseinek, továbbképzéseinek időpontját azzal, hogy rendezvényein bárki részt vehet.

Az Egyesület vállalja, hogy az előadásain, képzésein, gyakorlati foglalkozásain résztvevők számára biztosítja mindazon kiadványokhoz, oktatási anyagokhoz, oktatófilmekhez, illetve eszközökhöz való hozzájutást, amelyek az egyesület rendelkezésre állnak

9/H. Az egyesület jelen alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az általa végzett szolgáltatás igénybevételének módját a működési területén széles körben elterjedt napilap (Kisalföld) útján, valamint a helyi kábel televízión is nyilvánosságra hozza.

9/I. Az Egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt az alapszabályban szabályozott iratbetekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével. A nyilvánosság biztosítását szolgálják az alapszabály következő rendelkezései:

 • Az alapszabály 9/E pontja a közhasznúsági jelentésbe való betekintés és arról másolat

készítés jogáról

 • Az alapszabály 20. pontja a közgyűlés összehívásának módjáról.

 • Az alapszabály 23/B pontja a közgyűlés döntéseinek kihirdetési és közzétételi módjáról.

 • Az alapszabály 26. pontjában az elnökségi ülések nyilvánosságra vonatkozó

rendelkezések.

 • Az alapszabály 28. pontjában rögzített, az elnökségi döntések nyilvánosságra hozatalára

vonatkozó rendelkezések

 • Az alapszabály 32. pontjában rögzített, az egyesületi elnöknek az iratbetekintési jog

gyakorlására vonatkozó feladatait szabályozó előírások.

Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy az Egyesület vállalja, hogy országos sajtó útján megjelentett közleményben teszi közzé a nyilvánosság teljes körű biztosításához szükséges adatokat.

9/F. Az egyesület megszűnésekor vagyonáról a közgyűlés rendelkezik.

 • IV.

 • TAGSÁG

10. Az egyesület rendes tagja lehet:

Minden nagykorú magyar állampolgár, aki belépési nyilatkozatában vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület valamely szervének munkájában. Az egyesületbe kiskorú állampolgár is felvehető, de képviseleti joggal járó tisztségre csak nagykorúság esetén választható. Kiskorú egyesületi tag nem vehet részt a tűzoltási, mentési feladatok ellátásában.

Az egyesületnek nem magyar állampolgár is tagja lehet.

Szaktevékenységet (tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységben való

közreműködés ) a tűzoltó egyesületnek csak olyan nagykorú, cselekvőképes, külön jog-

szabályban meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező tagja végezhet, aki életkorá- nál, egészségi, fizikai állapotánál fogva alkalmas és erre önként vállalt kötelezettséget .

A szaktevékenység végzésére vonatkozó kötelezettségvállalást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és azt a tűzoltó egyesület szaktevékenységet irányító tag- jának át kell adni, aki azt visszavonásig őrzi. A kötelezettségvállalást tartalmazó nyi- latkozat bármikor, határidő nélkül visszavonható.

A tűzoltó egyesület tagja szaktevékenysége teljesítése során keletkezett kárának megtérítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv-ben (a továbbiakban :Ttv.) foglalt eltérésekkel irányadó.

A tűzoltó egyesület tagja szaktevékenysége ellátása során a Büntető Törvénykönyvben meghatározottak szerint közfeladatot ellátó személynek minősül.

A tűzoltó egyesület szaktevékenységet irányító tagjaként azt lehet kijelölni, aki

 • tűzoltó szakképesítéssel rendelkezik, vagy ennek hiányában

 • tűzoltó alaptanfolyami képesítést szerzett, és írásban vállalta a tűzoltó szakképesítés megszerzését.

10/A. Pártoló tag lehet jogi vagy természetes személy, aki belépési nyilatkozatában vállalja a

az egyesület erkölcsi és/vagy anyagi támogatását.

10/B. Tiszteletbeli tagként felvehető az a személy, akit az egyesület szervei érdemei

elismeréseként javasolnak, és tevékenységével támogatja az egyesületet.

10/C. Az egyesületi tagság felvétellel keletkezik.

Az egyesületbe való belépés önkéntes.

A tagfelvételi kérelmet a név és cím megjelölésével - szóban és írásban - lehet előter-

jeszteni az egyesület elnökségénél. A szóban előterjesztett kérelemről az elnökség jegy-

zőkönyvet vesz fel. Ha a tagfelvételt kérő személy kiskorú, felvételi kérelmét törvényes

képviselőjének is alá kell írnia, illetve a szóban előterjesztett kérelemről felvett jegyző-

könyvben a tagfelvételre vonatkozó kérelmet aláírásával is meg kell erősítenie.

Az egyesület tagjai sorába csak büntetlen előéletű személy vehető fel.

Az egyesületi tagok felvételéről a kérelem előterjesztésétől számított 15 napon belül az elnökség -

szótöbbséggel határoz.

Az elnökség a határozatáról írásban értesíti a felvételt kérőt.

A tagsági kérelem elutasítását indokolni kell.

A határozat igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül a tagfelvételt kérő -amennyiben kiskorú, annak törvényes képviselője - a határozat ellen keresetet nyújthat be a megyei bíróságon.

10/D. Az egyesület rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjairól nyilvántartást vezet.

11. A rendes tag jogai:

 1. részt vehet a közgyűlésen szavazati és tanácskozási joggal,

 2. részt vehet az egyesület vezető szerveinek megválasztásában, és azokba megválasztható, kivéve a kiskorú tag képviseleti joggal járó tisztségre történő megválasztásának tilalmát,

 3. részt vehet az egyesület rendezvényein, a közgyűléseken, előadásokon, klub-és egyesületi napokon, tűzoltóversenyeken, stb.

 4. viselheti az önkéntes tűzoltóság részére rendszeresített egyenruhát és jelvényt, valamint a részére adományozott rendfokozatot és kitüntetést,

 5. részesül az egyesület tagjai részére biztosított kedvezményekben és juttatásokban, továbbá azokban a juttatásokban amelyeket a tűzvédelemről és a tűzoltóságokról szóló jogszabályok az önkéntes tűzoltók részére biztosítanak.

 6. Az egyesület összejövetelein felszólalhat, javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá panasszal élhet az egyesület vezetőségénél, a közgyűlésnél, illetőleg a felügyeleti szervnél. Az egyesület, a vezetőség, a tisztségviselők tevékenységéről véleményt nyilváníthat.

11/A. A szaktevékenységet végző tag jogai:

Az Egyesület tagjának a szaktevékenység végzésével kapcsolatos elmaradt jövedelmének és költségeinek megtérítésére az egyesület nem vállal kötelezettséget.

Az Egyesületnek a szaktevékenységet végző tagja kérelemre mentesíthető a polgári védelmi kötelezettség, illetőleg részben vagy teljesen a helyi adó megfizetése alól.

Az Egyesület szaktevékenységet irányító tagja a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium tűzoltó szakiskoláiban tandíjmentességet élvez.

12. Az egyesületi pártoló tag jogai:

 1. Javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban.

 2. Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

 3. Részt vehet az egyesület közgyűlésén és ott javaslatokat, észrevételeket tehet az

egyesület működésével kapcsolatosan.

 1. Jogi személyiségű pártoló tag külön megállapodás alapján részesülhet az egyesület

által nyújtott kedvezményekben. igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét.

12/A . A tiszteletbeli tag jogai:

 1. Részt vehet az egyesület közgyűlésén.

 2. Véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet az egyesületet érintő kérdésekben.

 3. Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

13. A rendes tag kötelességei:

 1. Aláveti magát az alapszabály rendelkezéseinek és a szervezeti fegyelem követelményeinek,

 2. Lakó- és munkahelyén, közösségi és magánéletben tevékenységével és magatartásával szerezzen érvényt, illetőleg óvja meg az egyesület, az egyenruha tekintélyét,

 3. Tevékenyen vegyen részt az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, feladatainak végrehajtásában, lássa el a vezetőségtől kapott feladatokat.

d) A tagsági díj, illetőleg a vállalt támogatás összegének fizetése, az egyesületi vagyon megóvása. A tagdíj vagy támogatás elmaradása a tagság törlésével jár

A rendes tag szolgálati kötelességei:

 • maradéktalanul hajtsa végre az elöljáróitól és a feljebbvalóitól kapott parancsokat és utasításokat,

 • vegyen részt a szakmai elméleti és gyakorlati kiképzésben, továbbképzésben, a tűzoltási gyakorlatokon, a helyi és magasabb fokozatú tűzoltóversenyeken,

 • lakó- és munkahelyén tartsa meg a tűzvédelmi szabályokat és előírásokat, lakó- és munkatársait erre nevelje, terjessze, népszerűsítse körükben a tűzvédelem és az egyesület céljait, feladatait,

 • vegyen részt a megelőző tűzvédelmi feladatok ellátásában,

 • vegyen részt a tűzoltási és kárelhárítási az ár- és belvíz védekezési feladatok végrehajtásában, gondoskodjon a gondjaira bízott tűzoltó felszerelések, eszközök készülékek megőrzéséről, karbantartásáról és rendeltetésszerű használatáról.

13/A. Az egyesületi pártoló tag kötelességei:

 • Az alapszabály betartása.

 • Az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.

13/B. A tiszteletbeli tag kötelességei:

 • Az alapszabály betartása.

 • Az egyesület támogatása.

14. A tagság megszűnik:

 1. Kilépéssel, amelyet az egyesület elnökségének kell bejelenteni. Az elnökség 8 napon belül

írásban veszi tudomásul a kilépés a tényét.

 1. Törléssel, ha a vállalt támogatást vagy tagdíjat a tag nem fizeti. A törlésről az elnökség írásbeli határozatot hoz, amelyet az átvétel igazolása mellett kézbesít a törölt tagnak. A határozat igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül a törölt tag keresetet nyújthat be a megyei bíróságon.

 2. Kizárással.

V.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

15. Az egyesület szervei és szervezeti egységei:

a) Közgyűlés

b) Elnökség

c) Bizottságok

16. Az egyesület önálló jogi személy, saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.

17. Az egyesület vezető szerveinek határozatai az egyesület minden tagjára és szervezeti egységére kötelezőek.

Az egyesület közgyűlése

18. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.

a) A rendes közgyűlést évente egyszer össze kell hívni.

b) A rendkívüli közgyűlést akkor kell összehívni:

 • ha azt a bíróság elrendeli

 • ha azt a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri

 • ha az elnökség összehívja

19. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az egyesület megalakulásának, feloszlásának, valamint más társadalmi szervezettel való

egyesülésének kimondása

b) az alapszabály megállapítása és módosítása

c) az egyesületi elnök és az elnökség 4 évre szóló megválasztása

d) a közhasznúsági jelentés elfogadása

e) az egyesületi munkáról, az egyesület éves tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló

beszámoló elfogadása

f) az éves költségvetés meghatározása

20. A közgyűlés előkészítéséről és összehívásáról az egyesület elnöke gondoskodik oly módon, hogy az ülést megelőzően legalább 8 nappal az elnökség tagjait valamint a meghívottakat írásban értesíti az ülés helyéről, időpontjáról és napirendi pontjairól. Ezzel egyidejűleg az ülés helyét, időpontját és napirendi pontját az egyesület székhelyén rendszeresített hirdetőtáblán írásos hirdetményben is nyilvánossá teszi azzal a felhívással, hogy a közgyűlésen a külön meghívottakon túl, tanácskozási joggal, de szavazati jog nélkül - bárki részt vehet.

A közgyűlés nyilvános, azon valamennyi rendes, pártoló és tiszteletbeli tag, valamint rajtuk kívül bárki részt vehet.

21. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a jelen van. A határozatképtelenség

miatt elhalasztott közgyűlés 30 napon belül történő összehívása során az eredeti

napirendre felvetett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül

határozatképes.

22. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, - az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában

egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szavazategyenlőség esetén az egyesület elnökének a szavazata dönt.

Kétharmados szavazattöbbség szükséges:

a) az egyesület megalakulásának, egyesülésének, feloszlásának kimondásához

b) az alapszabály elfogadásához, módosításához

23. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli

hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó)

a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként

érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében

a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a

társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő

okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

23/A. Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja magyar állampolgár,

Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel

rendelkező nem magyar állampolgár lehet, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek

gyakorlásától.

23/B. A közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza

 1. az ülés helyét és időpontját

 2. a jelenlevők nevét

 3. az előterjesztés rövid ismertetését

 4. az elfogadott határozatot

 5. a határozat ellen szavazók nevét, kérésükre a határozat indokolását

 6. szükség szerint az ülésen elhangzott hozzászólásokat, döntéseket, javaslatokat

A jegyzőkönyvet és a határozatokat az egyesület vezető tisztségviselőinek az ülést követő nyolc napon belül meg kell küldeni, továbbá haladéktalanul fel kell jegyezni határozatok könyvében, amelynek tartalmaznia kell a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A közgyűlés határozatait a közgyűlésen ki kell hirdetni, továbbá, az ülésen részt nem vett, de a döntéssel érintettek részére a meghozott döntést az elnökség a közgyűlést követő 8 napon belül tértivevényes levélben közli az érintettekkel.

A határozatokat egyúttal nyilvánossá kell tenni az egyesület székhelyén rendszeresített hirdetőtáblán.

Az elnökség

24. A közgyűlés 4 főből álló elnökséget választ. Az Elnökség tagjai között van az ugyancsak közgyűlés által megválasztott elnök.

A közgyűlés mind az elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket 4 évre választja.

25. Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról - beszámolási kötelezettség és a Felügyelő Bizottság tájékoztatása mellett - dönteni.

26. Az Elnökség minimum három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest - de évente legalább kétszer - tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 5 munkanap nap időköznek kell lennie. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülés 30 napon belül történő összehívása során az eredeti napirendre felvetett kérdésekben az ülés akkor határozatképes, ha azon legalább kettő elnökségi tag jelen van. Amennyiben a határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi ülésen csak kettő elnökségi tag jelenik meg, érvényesen kizárólag egyhangú határozat hozható.

27. Az Elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő.

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján:

 1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

 2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

28.Az Elnök köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is).

Az Elnökség döntéseire a jelen alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.

Az Elnökség minden döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja.

Az Elnökség elnöke köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított 5 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni.

29. Az elnökség felelős a közgyűlésnek az egyesület munkájáért.

30. Az elnökség valamely tagjának lemondása vagy elhalálozása esetén a tisztség betöltéséről a legközelebbi közgyűlés határoz.

31. Az elnökség feladatai:

 1. megszervezi és végrehajtja a jogszabályokban, az alapszabályban, és szabályzatokban, az egyesület közgyűlése, illetőleg az állami tűzoltóság által meghatározott szakmai feladatokat.

 2. Szoros kapcsolatot tart fenn a helyi társadalmi szervezetekkel, illetőleg Tét városa és a környező községek önkormányzataival, továbbá a hivatásos tűzoltó szervezetekkel. A Városi Önkormányzat képviselő testületének, továbbá a hivatásos állományú tűzoltóság szerveinek rendszeresen beszámol működési területe tűzvédelmi helyzetéről, az egyesület tevékenységéről.

 3. Megszervezi a tűzoltási és kárelhárítási feladatok ellátását, az egyesület tagjainak riasztását, biztosítja a kivonulás feltételeit, a Riasztási és segítségnyújtási Tervben foglalt feladatok végrehajtását.

 4. Megszervezi tagjainak szakmai kiképzését, továbbképzését, tűzoltási gyakorlatait, továbbá segítséget nyújt a helyi és a magasabb fokozatú tűzoltó versenyek megszervezéséhez,

 5. A lakosság tűzvédelmi felvilágosítása és a tűzoltóság munkájának népszerűsítése érdekében szakmai előadásokat, kulturális, sport és egyéb rendezvényeket szervez, különböző propaganda anyagokat ad ki, tűzvédelmi kiállításokat, klub- és egyesületi napokat, jubileumi ünnepségeket rendez,

 6. Meghatározza az egyesületi tevékenység fő irányait, meghozza az ezzel kapcsolatos döntéseket:

 • előkészíti a közgyűlést előkészítése

 • elkészíti a közhasznúsági jelentést

 • létrehoz és megszüntet a bizottságokat

 • beszámoltatja a bizottságokat

 • két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik

 • kizárólag a közgyűlés hatáskörébe.

 1. gondoskodik új tagok szervezéséről, előkészíti tagfelvételüket, előkészíti továbbá a tagság megszűnésével kapcsolatos ügyeket.

 2. Biztosítja a rendelkezésre bocsátott ingatlanok, helyiségek, tűzvédelmi felszerelések, eszközök, készülékek, stb. állagmegóvását, rendeltetésszerű használatát, kezdeményezi karbantartásukat, időszakos ellenőrzésüket, javíttatásukat,

 3. Javaslatot tesz a tűzoltóság céljaira szükséges költségvetési előirányzatok költségek biztosítására, a vonatkozó pénzügyi terv /költségvetés/ összeállításához,

 4. Javaslatot tesz Tét Város Önkormányzatának Képviselő Testületéhez illetőleg az illetékes állami tűzoltó parancsnokhoz az egyesület tagjainak kitüntetésére, előléptetésére, dicséretére és jutalmazására,

32. Az egyesület elnöke:

 1. vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli az egyesületet

 2. irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét és gazdálkodását

 3. intézkedik és dönt a közgyűlés és az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben

 4. az elnök és az egyesület közgyűlése által kijelölt elnökségi tag együttesen gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot

 5. gondoskodik a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintési jog gyakorlásának biztosításáról, azokról felvilágosítás adásáról.

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni.

Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

32/A. Az egyesület parancsnoka:

a) szakmai elöljárója az egyesület tagjainak , az elnökkel mellérendeltségi viszonyban

áll

b) képviseli az egyesületet szakmai ügyekben , a különböző szakmai jellegű megbe-

széléseken , beszámoltatásokon , parancsnoki értekezleteken , továbbképzéseken ,

stb.

c) vezeti az egyesületet a díszelgések , az alakzatban történő kivonulások , tűzoltóver-

senyek , különböző tűzoltórendezvények stb. alkalmával

d) megszervezi , irányítja és ellenőrzi az egyesület szakmai tevékenységét

e) közvetlenül irányítja a parancsnokhelyettes tevékenységét

33. Az elnökségi tag rendszeresen és tevékenyen részt vesz:

 1. az egyesület feladatainak meghatározásában és azok megvalósításában

 2. a határozatok előkészítésében és meghozatalában

 3. a közgyűlés és az elnökség határozatainak, valamint a felügyelő szerv utasításainak

végrehajtásában, illetőleg a végrehajtás ellenőrzésében

 1. Jogosult és köteles az egyesületet érintő eseményeket figyelemmel kísérni, azokkal

kapcsolatos javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni.

 1. A közgyűlés által kijelölt elnökségi tag az egyesület elnökével együttesen gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot.

34. Állandó bizottság a felügyelő bizottság.

34/A. Az elnökség az egyesület működésének eredményessége érdekében más bizottságokat

is létrehozhat.

35. A felügyelő bizottság tagjainak száma legalább 3 fő, akiket 4 évre a közgyűlés

választ meg.

A felügyelő bizottság évente legalább kétszer ülésezik.

A felügyelő bizottság feladata:

 1. az egyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységének vizsgálata

 2. a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése

 3. a tagdíj és támogatás fizetésének ellenőrzése

 4. a lemondott vagy tisztségétől egyéb okból megvált tagok helyére az egyesület tagjaiból az elnökség jóváhagyásával a létszám 30 %-áig új személyek behívása

 5. évente beszámoló készítése a közgyűlésnek.

35/A. A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

35/B. A felügyelő bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási

joggal részt vehet.

A felügyelő bizottság köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez

tudomást, hogy

 1. az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit

egyébként súlyosan sértő esemény ( mulasztás) történt, amelynek megszüntetése

vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető

szerv döntését teszi szükségessé

 1. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel

A közgyűlést a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc

napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a küldöttgyűlés

összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a

törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

35/C. A vezető tisztségviselőket és a felügyelő bizottság tagjait az alapítók az Egyesület alapító közgyűlésén választják meg. Ezt követően az Egyesület vezető tisztségviselőit, felügyelő bizottságának tagjait az Egyesület legfőbb szerve választja meg.

A vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:

 • a megbízás időtartamának lejártával,

 • visszahívással,

 • törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,

 • lemondással,

 • elhalálozással.

A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

A vezető tisztségviselő jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483. §) megfelelően irányadóak.

Összeférhetetlenségi szabályok

35/D. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki

 1. az Egyesület vagy legfőbb szervének elnöke vagy tagja,

 2. a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

 3. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

 4. az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

35/E. Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

35/F. Nem lehet az egyesület elnökségének tagja, aki olyan sportegyesületnél volt elnökségi tag illetve sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő annak megszűnését követő három évben, amely sportszervezetet felszámoltak.

35/G. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

VI.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

36. Az egyesület a szaktevékenység végzésére írásban megállapodást köthet a hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósággal.

37. Az együttműködési megállapodás megkötésének feltétele, hogy:

A tűzoltó egyesület szaktevékenységet irányító tagja tűzoltó szakképesítéssel rendelkezik, és az egyesület működése egyébként megfelel az e törvényben meghatározott feltételeknek.

38. Együttműködési megállapodás határozatlan időre köthető, és azt a tűzoltó egyesület az együttműködési megállapodásban meghatározott határidővel írásban indokolás nélkül felmondhatja.

39. A tűzoltóság az együttműködési megállapodást írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, ha

 • az együttműködési megállapodás megkötésének bármely feltétele a továbbiakban már nem áll fenn,

 • a tűzoltó egyesület a jogszabályokban foglalt előírásokat ismételten vagy súlyosan megsérti.

40.- Az együttműködési megállapodást bármely fél megfelelő indokolással, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél az együttműködési megállapodásból folyó kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi.

41. A tűzoltóság és a tűzoltó egyesület közötti együttműködési megállapodás megkötését, annak megszüntetését az illetékes területi katasztrófavédelmi szervnek be kell jelenteni.

Az együttműködési megállapodásra egyebekben a Ptk. az irányadó.

41/A. Az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell:

A tűzoltó egyesületnek a szaktevékenység ellátására vonatkozó kötelezettségvállalását, különösen az annak érdekében vállalt szolgálati rendjét, értesíthetőségének módját, szakmai igénybevehetőségének körét, és azt, hogy a tűzoltó egyesület a szaktevékenységet milyen földrajzi területen látja el (a továbbiakban: tevékenységi terület),

A tűzoltóság részéről a tűzoltó egyesület szaktevékenysége ellátásának elősegítésére vonatkozó kötelezettségvállalást, így különösen a szakmai továbbképzés, gyakorlat szervezését a tűzoltó egyesület részére, az időszerű tűzvédelmi feladatokra vonatkozó, a tűzoltó egyesület tűzmegelőzési tevékenységéhez, a lakosság tájékoztatásához szükséges adatoknak a tűzoltó egyesület rendelkezésre bocsátásának rendjét,

A tűzoltó egyesületet tevékenységi területén keletkezett tűzesetről, műszaki mentésről, katasztrófáról való kölcsönös értesítés rendjét.

A tűzoltó egyesület a megállapodásban vállalhatja, hogy kivételes esetben - a tűzoltóság kérésére - tevékenységi területén kívül is végez szaktevékenységet.

A tűzoltó egyesület a szaktevékenység ellátásáért díjazást nem köthet ki.

A tűzoltóság a vele megállapodást kötő tűzoltó egyesületnek támogatást nyújthat.

VII.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

42. Az egyesület megszűnik, ha

 1. feloszlását a közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja

 2. más társadalmi szervezettel történő egyesülését a közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel

kimondja

 1. ha a bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja

 2. ha a bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja az egyesület megszűnését.

43. Az egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról legfelsőbb szervének, a közgyűlésnek a döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata.

44. Ha az egyesületet feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését megállapították és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

Az egyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével- a csődeljárásról, felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló l991. évi IL. törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

45. Ezen okiratban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. a Ptk. egyesületre vonatkozó rendelkezései, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv valamint Az önkéntes tűzoltó egyesületekről szóló 2008. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Megfelelően alkalmazni kell továbbá

 • Az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 119/1996 (VII. 24.) Korm. r. és

 • A hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok Riasztási és Segítségnyújtási Tervéről szóló 23/1996 (IX. 19. ) BM. r. előírásait.

Záradék

Az egyesület alapszabályának a 2009. január 23-án történt módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét a közgyűlés 2009. január 23-án elfogadta.

Tét, 2009. január 23.

Varga Miklós Zsolt

elnök

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek